663-402-428

biuro@centrum-wnetrz.elblag.pl

GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek -Piatek 9:00 - 17:00, Sobota 10:00 - 14:00

Centrum Wn?trz w swojej ofercie posiada drzwi marek tj,: DRE, POL-SKONE, CLASSEN, PORTA, ERKADO SENTIS INTENSO Dla wymagaj?cych klientów posiadamy równie?: INVADO, WIK?D, GERDA, INTER DOOR, VOSTER, KMT. Swoim klientom oferujemy tak?e profesjonalny monta? oraz transport. Wybór drzwi do domu nie jest decyzj? ?atw? i podejmowan? na wiele lat. Wybór ten b?dzie mia? wp?yw na wygl?d budynku i pomieszcze? oraz ich...

zobacz więcej »

Firma Centrum Wn?trz posiada w swojej bogatej ofercie najwi?kszych i cenionych producentów pokry? pod?ogowych pocz?wszy od laminatów do pod?óg drewnianych. S? to: PARADOR, JAWOR-PARKIET, JP PROMIS, KRONOPOL, BALTERIO, CLASSEN, EGGER. Panele pod?ogowe wykonywane s? z nowoczesnych surowców drzewnych i materia?ów najwy?szej jako?ci niezawieraj?cych szkodliwych substancji. Sprzedajemy Pa?stwu produkt z mo?liwo?ci? wyboru wielu...

zobacz więcej »

Trzecim jak?e istotnym filarem naszej dzia?alno?ci jest sprzeda? oraz monta? wyrobów ze szk?a. Do produkcji u?ywamy wysokiej jako?ci materia?ów, dzi?ki czemu nasze wyroby wyró?niaj? si? wysok? trwa?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Bogactwo wzorów, kolorów jakie proponujemy, daje nieograniczone mo?liwo?ci w kszta?towaniu oryginalnych rozwi?za? inwencji twórczej projektantów. U nas zamówisz: Kabiny prysznicowe Ekrany...

zobacz więcej »

Firma dzia?a w zakresie sprzeda?y materia?ów wyko?czeniowych wn?trz. Ka?dy z nas chcia?by mie? poczucie bezpiecze?stwa, estetyki i solidno?ci, w szczególno?ci w swoich w?asnych "czterech ?cianach".

Staramy si? podo?a? wyzwaniom, stawianym nam przez naszych klientów oraz ich zadowoli?. Pod?ogi i drzwi s? elementami aran?acji, traktowanymi jako fundamenty wyrazistego wn?trza, do tego szeroka gama wyrobów ze szk?a, bez których nie mo?na si? obej?? w nowoczesnym mieszkaniu. Znajdziesz tu ofert? produktów najwy?szej jako?ci w przyst?pnych cenach i kompleksow? obs?ug?, zawieraj?c? tak?e monta?.

Ka?dy klient znajdzie u nas co? dla siebie. W swojej ofercie posiadamy 16-letni? praktyk? w zakresie prac wyko?czeniowych. Dostosowujemy si? do mo?liwo?ci finansowych naszych klientów. Serdecznie zapraszamy…

DRZWI

PODŁOGI

SZKŁO

KAMIEŃ

KLAMKI

AKCESORIA PODŁOGOWE

LAMINATY SZKLANE

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

MONTAŻ

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.